Хотел „Кемпински-Зографски”

Обекта е с Р З П – 15 500 кв.м, с период на изпълнение 2006 – 2008г.

На обекта „Хотел „Кемпинки-Зографски““, “Сидирама” ООД изпълнява следните дейности:

  • Консултант по смисъла на ЗУТ;
  • Строителен надзор по време на строителството;
  • Проект мениджмънт;
  • Инвеститорски контрол;

Гр.София