Неотдавна екипа от специалисти на СИДИРАМА ООД завърши детайлно обследване по енергийна ефективност на хотел „Балкан“ -гр.Габрово и Административна сграда „Фохар“ – гр. София 01

Неотдавна екипа от специалисти на СИДИРАМА ООД завърши детайлно обследване по енергийна ефективност на хотел „Балкан“ -гр.Габрово и Административна сграда „Фохар“ – гр. София

В резултат на прецизно извършеното енергийно обследване на горецитираните обекти от нашия екип специалисти и допълнителния избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проект-мениджър СИДИРАМА ООД ни позволи максимално да  оптимизираме изготвените проекти за реконструкция, газификация и подобряване на енергийната ефективност на тези обекти и впоследствие да се пристъпи към реализацията им.