РИОС-София реши да не се прави екооценка за обновяването на Западен парк 01

РИОСВ-София реши да не се прави екооценка за обновяването на Западен парк

Решението на директора на РИОС-София инж. Стефан Борисов не отменя задълженията на възложителя за изпълненията изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове. При промяна на плана, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при което е издадено решението, възложителят или новият възложител трябва да уведоми за това РИОС-София в 14 дневен срок. Решението може да бъде обжалвано пред директора на РИОС-София в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите. 
Планът обхваща м. „Западен парк представителна част „Хр. Смирненски“ и план-схеми към него, в граници – бул. „Сливница“, ж.п. линията София-Перник и ул. „Богданци“, бул. „Царица Йоана“ и река Суходолска. С плана се предвижда зоната на юг-югоизток от река Суходолска да бъде доизградена като паркова територия.
В северозападната част на парка, до бул. „Сливница“ се предвижда създаването на съвременен атракционен център в устройствена зона „Са2“ с площ 3.9 ха., също така ще се проектират паркинг за посетители и приемна сграда на атракционния център. В него ще бъдат изградени виенско колело, карусел за възрастни и деца, картинг, въздушна железница, водна аткракция, скачаща лодка, небесна кула, ходеща гъсеница и въртележка.
В частта около река Суходолска е предвидено създаването на спортно-рекреационна зона. На мястото на голяма асфалтирана площадка в близост до реката се предвижда обособяване на спортно ядро, включващо спортен клуб, четири тенис корта, една комбинирана спортна площадка, фитнес на открито, разположен северно от кортовете.
Предвижда се в зоната за свободен отдих, която обхваща източната част на парка, да се реконструират две детски площадки, както и създаване на зелено училище. Ще бъде почистено и възстановено езерото в зоната.
Предвижда се обновяване и на алейната мрежа, както и реконструиране на стара сграда в кафене. Ще се възстанови и летния ресторант в южната част на парка. Северно от него се предвижда обособяване на поляна за пикници, с устройване на места за сядане и беседки. В североизточната зона на парка се предвижда разполагане на шезлонги за слънчеви бани на открито. В близост до поляната се предвижда разполагането на преместваеми обекти – павилиони, които не засягат високата растителност.