Промяна на предназначение

Одобряване на инвестиционни проекти при промяна на предназначението на съществуващи обекти

Когато стопанският обект се разкрива в съществуваща сграда, новата функция на обекта се осъществява най-често чрез вътрешни преустройства, ремонтни работи и технологично обзавеждане.

 

В случай на преустройство, свързано с пристрояване или надстрояване на съществуващата сграда, проектирането и строителството се извършват по реда на ново строителство:

  • издаване на виза, когато това е необходимо
  • откриване на строителна площадка
  • всички последващи процедури, описани в предходните раздели

При вътрешни преустройства, при които не се променя обема на съществуващия обект процедурите започват с възлагане на изработването на инвестиционен проект

 

Процедурите, свързани с изработване на инвестиционния проект са разгледани в Раздел „Извършване на строителните и монтажните работи и разрешаване ползването на строежа”

 

Когато при вътрешните преустройства частично се засягат конструктивни елементи на сградата, проектът по част конструктивна се разработва съгласно изискванията на правилата и нормативите за проектиране на строителни конструкции

 

При промяна на предназначението на съществуващи обекти, без да се засягат носещи конструктивни елементи, при изработването на инвестиционен проект по част конструктивна се изисква задължително конструктивно становище (експертиза), съставено от правоспособен проектант по строителни конструкции Със становището се обосновава ненарушаването на носимоспособността на съществуващата сградна конструкция, при евентуална промяна на натоварването, свързано с технологично обзавеждане или други фактори, произтичащи от новата функция на обекта

 

Становището трябва да бъде съгласувано от лицензиран специалист за контрол по част конструктивна

 

Инвестиционните проекти се съгласуват с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи в зависимост от спецификата на обекта, по реда, описан в т.1.6

 

Необходим документи за собственост:

 

В случаите на преустройство и промяна на предназначението на обект, който се намира в жилищна сграда – етажна собственост, в зависимост от неговото разположение се изискват документи, описани в Раздел І т”Документи за собственост”, ал.2

 

В случай, че обектът е отдаден под наем, освен необходимите документи за собственост се представя и договорът за наем

 

Инвестиционните проекти за преустройство и промяна на предназначението на съществуващи обекти се съгласуват с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи се съгласуват и одобряват по реда, описан в т. 1.6

 

В случаите на преустройство и промяна на предназначението на съществуващи обекти, най-често те са абонати на елестроразпределителните предприятия, ВиК,„Топлофикация”. Когато собственикът на обекта се сменя, се подава заявление до съответните експлоатационни предприятия за актуализиране на договорите

 

Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж се извършва от съответната общинска (районна) администрация, съгласно процедурите описани в т. 1.7

Разпечатай страницата Разпечатай страницата