Оценка на съответствието

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

 • проверка на законността на заварените строежи в имота;
 • проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;
 • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;
 • проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт
 • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството ;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта ;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно тяхната икономическа целесъобразност спрямо изискванията на Инвеститора.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата