Консултантска дейност

Консултантска дейност

  • Професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство. Дългогодишен опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
  • Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове
  • Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология
  • Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност
  • Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.
  • Технически консултации от екип от специалисти за целия период на строителството;
  • Консултации и помощ при провеждане на улични регулации и уреждане на сметки по отчуждаване;

Разпечатай страницата Разпечатай страницата