Инвеститорски контрол

Инвеститорски контрол

При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “Сидирама” ООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

 • участвува съвместно с Инвеститора при изготвяне техническото задание за проектиране, както и да му съдействува във връзка с издаване разрешение за строителство на обекта.
 • участвува съвместно с Инвеститора при приемането на изпълнените проектни работи по отделни етапи, като на всеки етап от проектирането има право да прегледа проектните работи и в срок от 7 работни дни от приемането им,  с писмено възражение да върне тези от тях, които по негово мнение не са окомплектовани и не съответствуват на заданието или не отговарят на действуващите закони и нормативи.
 • Проучване цената на строежа. Количествени и стойностни сметки;
 • Осигуряване и анализ на данни за бизнесплана на инвестиционното намерение;
 • участвува съвместно с Инвеститора при избор на Подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контролира  качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния.
 • следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на БДС и другите технически нормативни изисквания;
 • следи изпълнението на строително-монтажните работи да бъде в съответствие с работните проекти и двустранно подписаните количествени сметки.
 • одобрява съвместно с Инвеститора предлаганите от фирмата-изпълнител  на обекта, мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта;
 • измерва и приема само на действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта;
 • установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени;
 • установява съответствието само на действително извършените работи с графика на изпълнение;
 • удостоверява с подписа си в акт обр.19 обема и стойността  на извършените и приети от него СМР и доставки.
 • проверява в съответствие с удостоверяващите  документи, качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения, състоянието им на обекта  и разрешава тяхното влагане при условие, че отговарят на съответните изисквания. В случай на констатирано отклонение  от приетите стандарти  спира тяхното влагане, както и изисква отстраняването им.
 • съдействува на фирмата-Гл.изпълнител за своевременното  решаване на възникналите в процеса на строителството проблеми.
 • извършва  контрол върху  ценообразуването  и цените на видовете СМР.
 • участвува в комисии по съставянето на необходимите актове  за скрити работи, като изисква и участва  при пробните изпитания  преди тяхното закриване.
 • през периода на срока на строителството да организира  комисия  за появилите се скрити недостатъци, както и да предприема действия  за тяхното отстраняване.
 • съдействува при оторизиране от Инвеститора при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползуване на обекта.
 • информира Инвеститора  своевременно за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата  и нарушение  на технологичната  работа от фирмата-главен изпълнител на СМР на обекта, като предлага мерки за отстраняване на същите.
 • съгласува влагането на материали и изделия, които не се произвеждат по БДС, и изисква освен стандарта на страната-производител да му се представят за утвърждаване мостри, които се съхраняват при него. В отделни случаи се предвиждат и еталонни изпълнения.
 • следи за изпълнение на строителството и при всяко спиране или забава не по негова инициатива, незабавно уведомява писмено Инвеститора, като изказва и свои съображения и предложения.
 • изпълнявайки контролните си задължения може  да издаде нареждане за спиране на отделни видове работи или на целия строеж, като незабавно уведомява за това Инвеститора като се мотивира и изрази становището си относно влиянието на това спиране за изпълнение на междинните и крайни срокове за изпълнение на строежа.
 • организира всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • организира осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация;
 • създава  организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони.
 • създава организация на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Разпечатай страницата Разпечатай страницата