Предварителни проучвания

Предварителни прединвестиционни проучвания

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

 • Консултации при избор на подходящ за целите на Клиента имот;
 • предварителни проучвания на налични подземни и надземни комуникации към имота и за евентуални забрани относно опазване на околната среда;
 • предварителен анализ на възможностите за застрояване, съобразно заданието на Клиента;
 • правна помощ при закупуване на имота;
 • съдействие при смяна статута на земята;
 • помощ при изработката на ПУП, ПУП-ПРЗ или частично изменение на съществуващия такъв, необходими документи за внасянето и одобряването им;
 • организиране на инженерно-геоложки проучвания – здравина на почвата, дълбочина на фундиране, подземни води и пр.;
 • проучване на подземен кадастър;
 • възможни комуникационни и градоустройствени решения;
 • възможни външни връзки за вода, канал, ел.ток, газ, районно отопление, телефони, TV кабел и пр.
 • организиране или консултиране възлагането и координация при изготвянето на проект на Доклад по ОВОС за Обекта;
 • помощ при издаване на виза за проектиране;
 • заключителен доклад.

Прединвестиционото проучване е етап от инвестиционния процес, с който се определя целесъобразността на идеята, нейната нормативна допустимост, възможните технически и архитектурни решения. Дава обща представа за експоатационните и енергийните разходи, финансовите средства необходими за реализацията на сградата, както и съществуващите възможности за финансиране изпълнението на проектите. Служи за съставяне на задание за разработване на инвестиционните проекти.

Основните етапи на прединвестиционното проучване са:

 • Правен анализ
 • Технически анализ
 • Енергиен анализ
 • Икономически анализ
 • Възможности за финансиране

Предпроектно проучване е извършването на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е задължителна стъпка преди започването на големи проекти. Резултатите от това проучване се оформят като доклад, въз основа на който се вземат конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него. Ако проектът има добри изгледи за реализация, предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това. Изброяват се възможните проблеми и затруднения и се предлагат решения.

Разпечатай страницата Разпечатай страницата