Проектиране и одобряване

Проектиране и одобряване на проекта

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

 • консултации или изготвяне на техническото задание за проектиране;
 • проучване възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници и възможност за проектиране на по-висок клас сграда по критерии за енергиината ефективност съгласно изискванията на Възложителя;
 • консултации за избор на оптимални технически решения;
 • подготовка на тръжна документация за избор на проектант;
 • изработка на проекто- договор за проектиране;
 • провеждане на тръжна процедура за избор на проектант;
 • изготвяне на график за проектирането;
 • проверка на проектите преди съгласуването им с присъединителните дружества и съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, „Напоителни системи“, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.;
 • изработка проект за договор с консултант по смисъла на ЗУТ;
 • преглед и оптимизация на проектите, отнасящи се до използваните технически решения, експлоатационна ефективност, намаляване на инвестиционните разходи, пълнотата на проекта и спазване на нормативните изисквания към същия с оглед успешното му процедиране и утвърждаване от институциите.
 • координация и контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране и препроектиране;
 • консултация по предлаганите промени от Клиента и оценка по тяхната допустимост, когато са съществени изменения от утвърдените строителни книжа и когато могат да бъдат приети като екзекутиви, ограничаващи се в рамките на срока на Договора;
 • Организиране възлагането на проектирането и препроектирането /идейни, технически и работни проекти/ съгласно ЗУТ и наредбите към него, в обем и съдържание достатъчни за получаване на разрешение за строеж.
 • изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с издаване разрешение за строеж;

Обхват на инвестиционните проекти

Обхватът на инвестиционните проекти съгласно чл. 3, ал. 1 от НОСИП, в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, може да включва следните проектни части:

1. Части за архитектура и конструкции:

 • архитектурна;
 • интериор и обзавеждане;
 • конструктивна;


2. Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:

 • водоснабдяване и канализация;
 • електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации)
 • топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
 • топлотехническа ефективност;

3. Части за устройство на прилежащия към обекта терен:

 • геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);
 • паркоустрояване и благоустрояване;


4. Част технологична;

5. Част проект за организация и изпълнение на строителството;

6. Част организация и безопасност на движението;

7. Други проектни части при сложни и комплексни обекти:

 • обща обяснителна записка;
 • генерален план;
 • сметна документация;

8. Проектни части при специфични обекти:

 • генерален план;
 • консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата;
 • земна основа.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата