Реализация на проекта

Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация

 • изработване на проект за договор за строителство и договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на международния съюз на инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на р. България.
 • подготовка на тръжна документация за избор на Изпълнител-Строител;
 • провеждане тръжна процедура за избор на Изпълнител-строител;
 • участие съвместно с Инвеститора в преговорите за подписване на договор с Изпълнител-строител;
 • договаряне на оптимална цена за изпълнение на всички СМР;
 • извършва всички дейности по координация и контрол на всички участници в инвестиционния процес и спазване на технологичния порядък за изпълнение на СМР и качественото им изпълнение, заложено в изискванията на проекта и нормативните документи.
 • представлява Инвеститора, съгласно предоставените му пълномощия пред държавните и общински органи и съдейства за  получаване на разрешения и одобрения
 • извършва текущ  контрол на отговорните лица за спазване на условията за безопасен труд и спазване на технологичното дисциплина;
 • извършва помощ и консултации с участниците в инвестиционния процес за интегриране в договорите на задълженията им спрямо общия график.
 • преглед на изпълняваните СМР и качеството на влаганите материали и доколко те съответствуват на изискванията на Възложителя;
 • провеждане на седмични, приобектови, кординационни срещи с участниците в строителния процес за решаване на текущи въпроси и контрол по спазване на графика за изпълнение;
 • присъствува непрекъснато на обекта и извършва наблюдение на работите, отхвърляне на некачествената работа, инспекция и тестване;
 • координира дейността на строителните лаборатории-за взимане на проби и анализи, както и качеството на влаганите материали, заготовки, съоражения и видове работи, така че да отговарят на действуващите нормативни изисквания;
 • изисква от строителя незабавно поправката и премахването на всяка некачествена или дефектна работа;
 • следи за представянето на всички сертификати за произход и качеството на влаганите материали;
 • съдейства за разрешаването на спорове между отделните участници в строителството, възникнали в процеса на работа;
 • оценява предложения на строителя за промени в чертежи и спецификации и със своите препоръки ги представя на Инвеститора за одобрение
 • непрекъснато води папки за кореспонденция, протоколи, набор чертежи, договори, заповедна книга, правилници и пр.
 • изготвя на Инвеститора месечни отчети за хода на работата и за съответствието й с графика за изпълнение, които включват анализ на значимите отклонения, анализ за финансовото състояние на проекта, отчети за паричния поток, информация за работната ръка, инженерните доклади, ежедневните отчети за работата на обекта и пр.
 • извършва ежедневен контрол на документи за плащания, в т.ч. контролира чрез измерване на действително извършените работи, съответствието им с проектното решение,  с договорените единични цени и с графика на изпълнението им;
 • подписва от името на Инвеститора актовете за извършените и приети без забележка СМР;
 • непрекъснато следи процедурата за плащане да бъде съобразно договора за строителство;
 • подготвя и организира оглед заедно с всички участници в инвестиционния процес с оглед подписване на протокол обр.15, съгл Наредба №3 от ЗУТ/2003
 • извършва текущ контрол на работата на фирмата, упражняваща строителен надзор на обекта;
 • уведомява Инвеститора незабавно за всички констатирани проблеми (от технически, организационен или правен характер), свързани с осъществяване на процеса на строителство и взаимоотношенията между участниците в него.
 • когато Инвеститора самостоятелно  или заедно с Ръководителя на проекта спират извършването на некачествено изпълнени видове СМР, подобект или на целия строеж, Инвеститора задължително дава нарежданията си заедно или чрез Ръководителя на проекта, като изразява становището си относно влиянието на това спирането за изпълнение на междинните и крайни срокове за изпълнение на строежа;
 • изготвя заключителен доклад, относно хода на изпълнение на СМР и изпълнение на бюджета;
 • създаване на инструкции за действие при възникнали аварии и други събития по време на изграждането на обекта.
 • финансови справки – cash flow;
 • всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация;
 • консултации за създаване на организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони.
 • консултации по създаване на организация на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата