Строителен надзор

Строителен надзор

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР преди започване на строителството:

Осъществява се чрез изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите, състояща се в следното:

 • проверка на законността на заварените строежи в имота;
 • проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;
 • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;
 • проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт
 • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството ;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта ;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 • проверка на пълнота на проектната документация;

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на строителството – упражняващ се в следния задължителен обхват:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • пълнота и правилно съставяване на актовете и протоколите по време на строителството;
 • контрол по изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
 • контрол по спазването на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
 • следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
 • енергийна ефективност;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
 • подписва всички актове и протоколи по време на строителството необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопастност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 • вписва в заповедната книга на строежа решенията и указанията си във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение.
 • решава всички въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността му.
 • при нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява ДНСК в три дневен срок от установяване на нарушението.
 • изготвяне на Технически и Енергиен паспорти на нови строежи.
 • след приключване на строително монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата