Технически паспорт

Технически паспорт

„СИДИРАМА” ООД извършва техническа паспортизация на нови и съществуващи сгради и съоръжения от техническата инфраструктура.

 

Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31.12.2011г.

 

Техническите паспорти на всички останали съществуващи строежи се съставят в следните срокове в зависимост от категорията:

 • първа категория – до 31.12.2008г.
 • втора категория – до 31.12.2010г.
 • трета категория – до 31.12.2012г.
 • четвърта категория – до 31.12.2014г.
 • пета категория – до 31.12.2016г.

Обследването на строежите се извършва от консултант, получил лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройство по реда на чл.166, ал.2, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

 

Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” и включени в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”.

 

Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица упражняващи технически контрол по част „Конструктивна”, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл.169, ал.1-3.

 

Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.Редът за завършване на обследването на строежите се определя с наредбата по чл.176а от ЗУТ.

 

Технически паспорт се съставя:

 • за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 • за съществуващ строеж – след проведено обследване по реда на глава трета;
 • след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи /СМР/ в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт.

Техническия паспорт се съставя за целия строеж.

 

Техническия паспорт може да се съставя и за отделни етапи /части/ на строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при условията и по реда на чл.152, ал.2 ЗУТ.

 

След завършване на строежа съставените технически паспорти за отделните етапи /части/ се обединяват в един паспорт.

 

Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти.

 

Техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен носител.

 

Техническият паспорт се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани от съставителя на паспорта, както и на магнитен носител.

 

Техническият паспорт на нов строеж от първа до четвърта категория се съставя от консултанта едновременно с изготвянето на окончателния доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. За строежите от пета категория техническият паспорт се съставя от техническия ръководител след завършване на СМР.

 

Техническият паспорт на нов строеж се съставя преди издаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

 

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 ЗУТ.

 

Обследването включва:

 • съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
 • установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;
 • анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени в т.1;
 • разработване на мерки;
 • съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез:

 • събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация;
 • екзекутивно заснемане – при липса на техническа документация;
 • оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни /описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа/;
 • извършване на необходимите изчислителни проверки /свързани с измервания, пробни натоварвания и др./.

Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ се документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение.

 

Обследването на строежите се извършва от лицата по чл.176в, ал.1-4 ЗУТ

 

Какво представлява техническият паспорт

 

Той започва с регистрационен номер. За сградите и самостоятелните обекти в сгради при наличие на одобрена кадастрална карта съвпада с идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра. Така по номера може да бъде направена справка след въвеждане на единната информационна система за обекта. Тази информация ще бъде платена за службите извън кадастъра и достъпна за нотариусите, банковите служители при предоставяне на кредит и други, като се спазват изискванията за защита на личните данни.

 

Паспортът е разделен на четири части:

А – „Основни характеристики на строежа“,

 

Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“

 

В – „Указания и инструкции за безопасна експлоатация“.

 

Г – „Енергиен паспорт“.

 

В първата част има данни и параметри на строежа (сграда или съоръжение): адрес, вид на промените – реконструкция, ремонт и др., разрешения за строеж, за начало на строителството и за промените след това. Включена е информация за площи, обеми, инсталации и съоръжения на техническата инфраструктура, сервитути и др.

 

В раздела за основните технически характеристики на част А има информация за конструкцията, сеизмична устойчивост, дълготрайност на строежа, пожароустойчивост, т.е. всички данни, които удовлетворяват информацията за шестте изисквания за строежа.

 

В раздела за сертификатите са удостоверенията за енергийна ефективност, пожарна безопасност, качество на бетона, стоманата, тухлите и др., т.е. за всички строителни продукти, вложени в строежа. В пети раздел на част А има базова информация за собственика и консултанта, който издава техническия паспорт за повечето категории строежи, или за техническия ръководител, който е автор на документа за строежите от пета категория. Там са и удостоверенията за лицата, извършили обследване и съставили техническия паспорт на строежа.

 

Във втората част от паспорта има данни за извършени обследвания, мерки за поддържане на строежа в безопасност, дейностите по преустройство, реконструкция и т.н., както и срокове за текущите ремонти, включително и на отделни конструкции и елементи от сградата.

 

В третата част на паспорта е събрана информацията за поддържане на сградата и нейната безопасна експлоатация, т.е. минимумът от дейности, които са задължителни и при нарушаването на които ще се заплащат глоби. Сред тези правила са и предпазването от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива и фасадата, тук е и защитата от шум и опазване на околната среда.

 

Четвъртата част от задължителния технически паспорт на сградите представлява енергийният паспорт. Той  отразява състоянието на определена сграда към момента на издаването му. Целта му е да удостовери, доколко енергийните характеристики на една новострояща се сграда съответстват на проектните и нормативни изисквания за енергийна ефективност и какво е нейното очаквано състояние по отношение потреблението на енергия.

Разпечатай страницата Разпечатай страницата