Тръжна документация

Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

1. Подготовка на следните документи:

 • обява или покана за търг;
 • изисквания за участие на кандидатите;
 • образец на офертата;
 • договорни условия;
 • образец на тръжната гаранция за участие;
 • доказателства за пълномощията на кандидата за участие;
 • технически спецификации и чертежи;
 • технически изисквания.

Съдържанието на информацията в едно тръжно предложение  принципно има четири главни раздела:

 • Правен статус на кандидата
 • Финансово-икиномически статус
 • Ресурсни възможности на кандидата
 • Ценови раздел

В Указанията за участниците задължително се дават подробни и точни сведения за критериите за оценка, тежестта им и системата за формиране на тръжния бал или комплексната оценка за класирането на участниците. Най-подробни и най-точни директиви в Указанията се дават за офертната цена – нейния състав и начин на формиране.

2. Подготовка на оферти за участие в търгове по ЗОП и др.

 • Проучване на тръжните книжа;
 • Проучване местонахождението на обекта
 • Съставяне на офертната цена – дефиниране на компонентите й;
 • Попълване на тръжните книжа;
 • Осигуряване и подготовка на вътрешнофирмени документи;
 • Осигуряване и подготовка на документи от 3-ти лица /данъчни служби и др./;
 • Окомплектоване
 • Проверка на документацията
 • Оформяне външния вид на офертата.

3. Определяне на офертна цена.

4. Преговори и сключване на договори.

 • Изготвяне на договори, вкл. по ФИДИК;
 • Анализ на договорни условия и документация
 • Подготовка на информация и аргументи за водене на преговори
 • Водене на преговори съвместно с Инвеститора за избор на подходящ Изпълнител.
Разпечатай страницата Разпечатай страницата