Санирането Ви носи двойна облага – данъчни облекчения и намалени сметки 02

Санирането Ви носи данъчни облекчения

Освобождаването от данък сгради е регламентирано от 01.01.2008 г. в Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и за да можете да го приложите, е необходимо:

– разрешението за ползване на сградата (жилищна и/или производствена) да е с дата преди 01.01.2005 г.;

– да сключите договор с фирма, лицензирана за оценка на енергийната ефективност (каквато е “Сидирама” ООД);

– фирмата ще ви издаде сертификат А или сертификат Б за сградата (в зависимост от измерените и изчислени енергийни характеристики, съгласно Наредба № РД-16-1057 / 10.12.2009 г.);

– в срок до 2 месеца след получаването на сертификата трябва да подадете декларация по чл. 17, съответно чл. 14 от ЗМДТ в общината заедно с копие от получения от вас сертификат;

Намалението на данъка е от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

Правила съгласно чл. 24, ал.1, т. 18 и т. 19 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижими имоти (не такса за битови отпадъци)
I. Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А:
– за срок от 7 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, но ако в същия срок не се използва енергия от възобновяеми енергийни източници;
– за срок от 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
II. Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б:
– за срок от 3 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, но ако в същия срок не се използва енергия от възобновяеми енергийни източници;
– за срок от 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Добре е да знаете, че енергийното обследване сега върви от 0,80 до 1,00 лев на кв. м РЗП със или без ДДС, зависи от договарянето. Срокът на изпълнението в най-голяма степен се определя от наличната документация за сградата.