Успешно бе въведен в експлоатация обект „Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” – гр.София 01

Успешно бе въведен в експлоатация обект „Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” – гр.София

В края на м. март 2013г. се проведе държавната приемателна комисия за един от символните обекти в гр.София – “Подобряване на енергийната ефективност на хотел “Хилтън” чрез използване на възобновяеми източници за БГВ – реконструкция и разширение на съществуваща инсталация за БГВ”. Благодарение на реализираните мероприятия по този проект под ръководството на СИДИРАМА ООД се постигна значително намаление на енергийните разходи за осигуряване на БГВ за сградата, които разходи са най-големите за комплекса.