Сидирама започна работа по още един проект за инсталация за получаване на биогаз от възобновяеми източници 01

Сидирама стартира договор за изпълнение на строителен надзор на инсталация за получаване на биогаз от възобновяеми източници

 Сидирама стартира договор за изпълнение на строителен надзор на обект: „Инсталация за получаване на биогаз, чрез индиректно използуване на биомаса с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия – I-ви етап“
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на биогаз, съвместно с инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с електрическа мощност 999 kW, топлинна мощност 960 кW, на базата на двигател с вътрешно горене и гориво биогаз.

Като гориво за двигателя с вътрешно горене се използва получения газ от инсталацията за производство на биогаз.
Произведената електрическа енергия от когенератора се подава към мрежата на електроразпределителната фирма.
Топлинната енергия от отработени газове и водното охлаждане на двигателя на когенератора се използва за получаване на гореща вода с параметри 90/70 °С.