- "СИДИРАМА" ООД - https://sidirama.com -

Предварителни проучвания

Предварителни прединвестиционни проучвания

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

Прединвестиционото проучване е етап от инвестиционния процес, с който се определя целесъобразността на идеята, нейната нормативна допустимост, възможните технически и архитектурни решения. Дава обща представа за експоатационните и енергийните разходи, финансовите средства необходими за реализацията на сградата, както и съществуващите възможности за финансиране изпълнението на проектите. Служи за съставяне на задание за разработване на инвестиционните проекти.

Основните етапи на прединвестиционното проучване са:

Предпроектно проучване е извършването на специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е задължителна стъпка преди започването на големи проекти. Резултатите от това проучване се оформят като доклад, въз основа на който се вземат конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на работата по него. Ако проектът има добри изгледи за реализация, предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява възможните алтернативи и подходи за това. Изброяват се възможните проблеми и затруднения и се предлагат решения.