- "СИДИРАМА" ООД - https://sidirama.com -

Проектиране и одобряване

Проектиране и одобряване на проекта

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

Обхват на инвестиционните проекти

Обхватът на инвестиционните проекти съгласно чл. 3, ал. 1 от НОСИП, в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, може да включва следните проектни части:

1. Части за архитектура и конструкции:


2. Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:

3. Части за устройство на прилежащия към обекта терен:


4. Част технологична;

5. Част проект за организация и изпълнение на строителството;

6. Част организация и безопасност на движението;

7. Други проектни части при сложни и комплексни обекти:

8. Проектни части при специфични обекти: