Експлоатация през гаранционния период

Експлоатация през гаранционния период

 • инструкция и подготовка на експлоатационния персонал за правилна поддръжка на монтираните инсталации и съоръжения в сградата;
 • организиране на комисии и изработване на документация от огледи при поява на дефекти, появили се в рамките на гаранционния период;
 • при наличието на дефекти организира комисия с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектанта, НСН и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя протокол в който се констатира следното:
  • описва се констатирания дефект
  • описват се причините, които са го породили
  • описват се меропроятията, които трябва да бъдат извършени
  • посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект
  • посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект
 • помощ  на Инвеститора в правилната експлоатация на обекта/сградата с оглед достигане на проектните мощности на машините и съоръженията;
 • извършване на процедурите по освобождаване на задържаните гаранционни суми след изтичане на периода на поддръжка /12 месеца от датата на издаване разрешение за ползуване/.

Разпечатай страницата Разпечатай страницата