Финансиране на проекта

Финансиране на проекта

Услугите, предлагани от специалистите на „СИДИРАМА” ООД включват:

 • консултации при изработване на бизнес план;
 • определяне на паричните потоци за обекта:
  • собствени бюджетни средства;
  • външни източници за финансиране;
  • финансиране по програми;
 • проучване за възможности и съдействие за финансиране по европейски програми;
 • помощ и изработване на предварителен бюджет на база идеен или технически проект по окрупнени показатели при процедура за издаване на Разрешение за строеж с оглед избор на Изпълнител на СМР;
 • изготвяне на график за изпълнение на Проекта;
 • планиране на риска в максимална степен, свеждане на непредвидените обстоятелства и непредвидените разходи до минимум
 • актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта;
 • изработване на финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за изпълнение на Проекта;
 • изготвяне на прогнози за паричните потоци, спрямо договорените и очакваните разходи до завършване за целите на отпускане на средствата;
 • консултации за съставяне на извънредни доклади до Клиента при възникване на обстоятелства, застрашаващи развитието на проекта и неговото осъществяване.

Допълнително при искане на Инвеститора предлагаме и консултиране при разработване на

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ за  финансиране:

 • Предпроектно консултиране и информация по европейски програми и фондове;
 • Консултиране и разработване на форми и проекти за кандидатстване пред Оперативните Програми;
 • Управление и мониторинг на проекти по европейските фондове и програми;
 • Консултиране и разработване на Обществени Поръчки по ЗОП;
 • Консултиране и разработване на Обществени поръчки, съгласно разписаните правила, изискванията и оценъчни критерии на съответните Оперативни Програми;
 • Изготвяне на бизнес предложения / проекти;
 • Изготвяне на финансови анализи:
  • Изготвяне на инвестиционен анализ;
  • Финансово и стратегическо планиране;
  • Изготвяне на проекто бюджет;
 • Изготвяне на предложение за проект;
 • Търсене на източници за финансиране;
 • Разработване на Стратегия за получаване на финансиране;
Разпечатай страницата Разпечатай страницата